4. ΑΜΟΙΒΕΣ

Επακόλουθο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των ανακατατάξεων που επήλθαν στο χώρο των Μ.Μ.Ε. τα τελευταία χρόνια, είναι η δραματική μείωση των αποδοχών των συντακτών: μόλις το 14,23% του δείγματος δηλώνει καθαρές αποδοχές μεγαλύτερες των 1.200 ευρώ μηνιαίως. Οι συνήθεις αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 501-800 ευρώ (ποσοστό 28,46%) και 801-1.200 ευρώ (ποσοστό 24,11%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό συντακτών (22,92%) αμείβεται με λιγότερα από 500 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, υπάρχουν διαδικτυακοί συντάκτες που δε λαμβάνουν καμία αμοιβή (ποσοστό 8,70%), ενώ με βάση τη δημοφιλία των άρθρων αμείβεται το 1,58% του δείγματος.

img19
Γράφημα 19: Μηνιαίες καθαρές αποδοχές

 

Η πλειοψηφία των διαδικτυακών δημοσιογράφων απασχολείται τα Σαββατοκύριακα, τις νυχτερινές ώρες και στις δημόσιες αργίες, ενώ μεγάλη μερίδα απ’ αυτούς παραμένει στον εργασιακό χώρο για περισσότερες από 8 ώρες ημερησίως. Οι συνθήκες αυτές δεν εξασφαλίζουν επιπλέον αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εργατική νομοθεσία, καθώς για την εργασία που παρέχει τις Κυριακές αμείβεται ποσοστό 22% των συμμετεχόντων, ενώ μόλις το 8% και 7% αντίστοιχα πληρώνεται για την παρεχόμενη νυχτερινή και υπερωριακή απασχόληση στο μέσο (γραφήματα 20, 21 και 22).

img20
Γράφημα 20: Ποσοστό δημοσιογράφων που αμείβονται για την παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές

 

img21
Γράφημα 21: Ποσοστό δημοσιογράφων που αμείβονται για νυχτερινή εργασία

 

img22
Γράφημα 22: Ποσοστό δημοσιογράφων που αμείβονται για υπερωριακή απασχόληση
Advertisement