3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περισσότεροι από τους μισούς διαδικτυακούς δημοσιογράφους απασχολούνται στα μέσα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 58,10%). Ένα σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 18,97%, δηλαδή περίπου 1 στους 5 συντάκτες, έχουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Με καθεστώς τηλε-εργασίας απασχολείται το 11,46%, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων που προσφέρουν στα μέσα εθελοντική εργασία (8,30%). Αναλυτική αποτύπωση του καθεστώτος απασχόλησης γίνεται στο γράφημα που ακολουθεί. Όπου αναγράφεται «άλλο», οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι: α) ελαστική σχέση εργασίας από απόσταση και από κοντά, β) ύπαρξη φαινομενικά πλήρους κι εξαρτημένης σχέσης εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει συνεργασία με «μπλοκάκι».

img11
Γράφημα 11: Καθεστώς απασχόλησης

Όσον αφορά στο χρόνο εργασίας, ποσοστό 33,60% του δείγματος απάντησε ότι απασχολείται επί 6 ημέρες, 30,83% παρέχει πενθήμερη εργασία, ενώ ένας στους πέντε δημοσιογράφους (ποσοστό 22,53%) δήλωσε ότι εργάζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η μεγάλη πλειοψηφία εργάζεται για 8-12 ώρες ημερησίως (39,92%) κι ακολουθούν όσοι εργάζονται επί 4-8 ώρες (35,18%). Μέχρι 4 ώρες καθημερινά απασχολείται το 17,79% των συμμετεχόντων. Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 7,11% δήλωσε ότι παραμένει στον εργασιακό του χώρο για περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα (βλ. γραφήματα 12 και 13).

img12
Γράφημα 12: Ημέρες εργασίας ανα εβδομάδα
img13
Γράφημα 13: Ώρες απασχόλησης καθημερινά

 

Το 76,68% του δείγματος απάντησε ότι εργάζεται τα Σαββατοκύριακα. Επίσης ένα αξιοσημείωτο ποσοστό που αγγίζει το 34,78% παρέχει την εργασία του κατά τις νυκτερινές ώρες (22.00-06.00), ενώ η έρευνα κατέγραψε επιπλέον ότι το 71,54% των συμμετεχόντων απασχολούνται στα μέσα ενημέρωσης κατά τις δημόσιες αργίες.

Ως προς τις ειδικότητες παρατηρείται ότι σαν δημοσιογράφος – εσωτερικός συντάκτης προσλήφθηκε το 70,36% του δείγματος. Σε ποσοστό 22,13% ακολουθούν οι freelancers, γεγονός που καταδεικνύει ότι η διεθνής αυτή τάση έχει φτάσει και στη χώρα μας, εφαρμόζεται ωστόσο σε μικρότερη κλίμακα απ’ ό,τι σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Λίγοι είναι οι δημοσιογράφοι που υπέγραψαν συμβάσεις ως διοικητικό προσωπικό και υπάλληλοι γραφείου (μόλις 2,77%), ενώ ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 4,74% αφορά σε θέσεις αρχισυνταξίας, διεύθυνσης ή σχέση συνιδιοκτησίας σε μικρά διαδικτυακά μέσα. Στην κατηγορία «άλλο» σημειώθηκαν επίσης απαντήσεις όπως η εθελοντική συνεισφορά με προοπτική συνεργασίας και η απουσία συμβάσεων εργασίας και πρόσληψης, με εφαρμογή προφορικών συμφωνιών μεταξύ των μερών (γράφημα 14).

img14
Γράφημα 14: Ειδικότητα πρόσληψης στο μέσο

 

Advertisement