2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Από την εμπειρική έρευνα προέκυψε ότι η πλειοψηφία των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης φιλοξενεί μια ευρεία γκάμα θεματολογίας, που περιλαμβάνει πολιτικές, οικονομικές, διεθνείς, αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες ειδήσεις (ποσοστό 32 %). Μεγάλη μερίδα συντακτών απασχολείται σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες με αθλητικό αποκλειστικά περιεχόμενο (ποσοστό 13%), ενώ ακολουθούν οι ιστότοποι με πολιτικές (11%), πολιτιστικές (10%) και οικονομικές ειδήσεις (9%). Αναλυτική αποτύπωση των ποσοστών κάθε κατηγορίας γίνεται στο γράφημα 5. Στην κατηγορία «άλλο» δηλώθηκαν περιβαλλοντικές, ιατρικές, τεχνολογικές, αγροτικές, εκπαιδευτικές και εκκλησιαστικές ειδήσεις.

Ποσοστό 47,43% των μέσων στα οποία εργάζονται οι συμμετέχοντες συνδέονται με άλλα μέσα ενημέρωσης της ίδιας ιδιοκτησίας ή του ίδιου ομίλου. Εξ αυτών το 62% αποτελεί τη διαδικτυακή έκδοση έντυπου ή ραδιοτηλεοπτικού μέσου ενημέρωσης (υποκατηγορία α΄), ενώ το υπόλοιπο 38% συνδέεται με τον όμιλο, δίχως ν’ αποτελεί την online εκδοχή κάποιου παραδοσιακού μέσου (υποκατηγορία β΄), (γραφήματα 6 και 7α). Από την έρευνα προκύπτει ότι στην υποκατηγορία α΄ οι περισσότεροι από τους μισούς δημοσιογράφους και συγκεκριμένα ποσοστό 57% παρέχουν την εργασία τους τόσο για το διαδικτυακό, όσο και για το παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης (εφημερίδα, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό) (γράφημα 7β).

img4
Γράφημα 5: Κατηγορίες ειδήσεων που φιλοξενεί κάθε μέσο
img5
Γράφημα 6: Σύνδεση με άλλο μέσο της ίδιας ιδιοκτησίας ή του ίδιου ομίλου
img6
Γράφημα 7α: Μέσα που αποτελούν τη διαδικτυακή έκδοση έντυπων ή ραδιοτηλεοπτικών Μ.Μ.Ε.
img7
Γράφημα 7β: Εργασία παράλληλα για το διαδικτυακό ή και το παραδοσιακό μέσο της ίδιας ιδιοκτησίας / ομίλου

 

Στη μεγάλη πλειοψηφία των μέσων απασχολούνται σε εργασία δημοσιογραφικού περιεχομένου (δηλ. όχι ως τεχνικό ή διοικητικό προσωπικό) λιγότερα από 10 άτομα (ποσοστό 48,62%). Στο 27,27% των μέσων ο αριθμός των εργαζόμενων δημοσιογράφων κυμαίνεται μεταξύ 11-30 ατόμων, στο 15,42% των μέσων απασχολούνται περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι, ενώ τέλος, 31-50 δημοσιογράφοι απασχολούνται σε ποσοστό 8,70% των μέσων (γράφημα 8). Εξυπακούεται ότι το δημοσιογραφικό προσωπικό είναι πολυάριθμο στις περιπτώσεις εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών που ανήκουν σε ισχυρούς μιντιακούς ομίλους, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός είναι μικρός σε αμιγώς διαδικτυακά ειδησεογραφικά μέσα, που δεν έχουν ανάλογη σύνδεση.

Οι ερωτώμενοι εκτιμούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (76,68%) ότι οι συνθήκες εργασίας και ασφάλισης που επικρατούν στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι ευνοϊκότερες απ’ ό,τι στα διαδικτυακά. Αυτή η στάση είναι αναμενόμενη και δικαιολογημένη, καθώς ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των διαδικτυακών συντακτών σήμερα είναι η ανασφάλιστη εργασία και η αδυναμία ένταξης στα ταμεία, ενώ η ανάγκη για άμεση μετάδοση και 24ωρη ροή των ειδήσεων στο διαδίκτυο επηρεάζει ιδιαίτερα τον εργασιακό τους βίο. Ποσοστό 12,25% των συμμετεχόντων απάντησε ότι οι συνθήκες είναι παρόμοιες και στις δυο κατηγορίες μέσων, ενώ μόνο το 3,95% φρονεί πως αυτές είναι ευνοϊκότερες στο πεδίο των διαδικτυακών Μ.Μ.Ε. (γράφημα 9).

img8
Γράφημα 8: Αριθμός δημοσιογράφων σε κάθε μέσο
img9
Γράφημα 9: Σύγκριση εργασιακών συνθηκών και συνθηκών ασφάλισης στις δυο κατηγορίες

 

Στο ίδιο πνεύμα, το 90.91% του δείγματος χαρακτηρίζει το νομικό πλαίσιο που διέπει τους όρους ασφάλισης και τις αμοιβές των εργαζομένων στα διαδικτυακά μέσα ως αδύναμο, με μόλις το 3,36% απ’ αυτούς να το κρίνει επαρκές, ενώ σε ποσοστό 5,53% οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι δε γνωρίζουν (γράφημα 10).

img10
Γράφημα 10: Χαρακτηρισμός νομικού πλαισίου για τους όρους ασφάλισης και τις αμοιβές των διαδικτυακών συντακτών
Advertisement